Berichtgeving van de gemeente inzake de COVID maatregelen

Beste leden van HSI,

Van de gemeente ontvingen wij een tweetal berichten. De onderwerpen waren:

  • Maatregelen rondom omikronvariant, met als bijlage de beschikbare financiële ondersteuningsregelingen.
  • Mail – Ondersteuningsgelden CTB-plicht

Hieronder vindt u de betreffende stukken:

Dit bericht bevatte de volgende bijlage:

Nu volgt het tweede bericht:

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.

GGD informatie; Corona en sportverenigingen

Het Team Uitbraakmanagement van GGD regio Utrecht heeft een nieuwsflits opgesteld speciaal voor sportverenigingen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrieven voor bedrijven, horeca, (sport)verenigingen en contactberoepen.

Zouden jullie deze nieuwsflits willen verspreiden onder jullie leden? Zo hopen we dat de informatie uit de nieuwsflits bij zo veel mogelijk mensen terecht komt.

Met vriendelijke groet,

Willem Vonhof
Beleidsmedewerker Sport, Inclusief beleid en Subsidies

Nieuwe wet WBTR belangrijk voor clubbestuurders per 1 juli 2021

Beste leden,

Vanaf 1 juli aanstaande is er nieuwe wetgeving van kracht: de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze nieuwe wet is van toepassing op bestuurders van toezichthouders van verenigingen en stichtingen. De wet is op 10 november 2020 aangenomen en gaat dus formeel op 01-07-2021 in.

De WBTR is o.m. bedoeld om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen duidelijker te regelen.

Deze wet beschrijft voor bestuurders:

  • taken
  • bevoegdheden
  • verplichtingen
  • aansprakelijkheid

Dit betekent dat de WBTR eisen stelt aan het handelen van bestuursleden en toezichthouders en hen verplichtingen oplegt. Deze wet kan dus ook voor u van belang zijn …

NOC NSF is al hard aan het werk om een toelichting, uitleg en een stappenplan te maken voor clubbesturen. Het zal waarschijnlijk ook noodzakelijk zijn om de statuten van de club wijzigen. Dat hoeft niet meteen maar wel bij een eerstvolgende statutenwijziging.

Maar let op …, de nieuwe wettelijke bepalingen gaan echter al wel gelden! De huidige statuten kunnen dus in strijd zijn met de wet of nalaten om bepaalde zaken te regelen.

Enkele bonden hebben al informatie op hun site geplaatst:

We raden u aan om e.e.a. te bestuderen en te kijken wat voor uw vereniging de gevolgen zijn.

Wanneer u vragen heeft, dan horen wij dat graag. We zullen alle vragen  bundelen en, indien gewenst en mogelijk, ondersteuning bieden.

Met vriendelijke groet
Het bestuur van HSI

Ondersteuning GGD voor coronavragen sport

De GGD regio Utrecht heeft een speciaal team dat contacten onderhoudt met bedrijven en sportverenigingen in de regio, over hoe zij om kunnen gaan met corona. Het doel is om deze bedrijven en sportverenigingen te ondersteunen bij de maatregelen, om verdere verspreiding van corona te voorkomen.

Mochten er bij verenigingen vragen leven over hoe om te gaan met een uitbraak of over maatregelen ter voorkoming van een uitbraak, dan kunnen zij contact opnemen met de GGD. De GGD is zeven dagen per week van 9.00-17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer: 030-8002399 (ondersteuning bedrijven).

Met vriendelijke groet,

Willem Vonhof

Beleidsmedewerker Sport, Inclusiviteit en Subsidies

T 0343 565 562

Aanwezig van maandag t/m vrijdagochtend

Informatie TVS en TASO

Van de gemeente ontvingen wij een E-mail bericht met de volgende inhoud:

Beste Sportbestuurders …

Het kabinet heeft in 2020 diverse maatregelen ingevoerd om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, ook voor de verhuurders van sportaccommodaties en de amateursportorganisaties. Nu de COVID-19 crisis voortduurt heeft de Rijksoverheid besloten de TVS- en TASO-regelingen voor financiële compensatie weer beschikbaar te stellen. Middels deze e-mail willen wij u hierover informeren.

Hoe zat het ook alweer?

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS)

Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders (gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder) van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode 1 oktober tot 31 december 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. Meer informatie is te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I): Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19.

Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO)

Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 20% van hun omzet zijn verloren, als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19. Meer informatie is te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I): Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19.

Aanvragen
De regelingen worden opengezet voor gederfde inkomsten in de periode 1 oktober t/m 31 december 2020. Aanvragen voor de TASO-regeling kunnen worden ingediend van 19 februari t/m 5 april 2021. De TVS-regeling wordt weer geopend op 9 maart t/m 3 mei 2021.

E-zine met meer informatie
NOC*NSF, de sportbonden en de Vereniging Sport en Gemeenten hebben een handige E-zine ontwikkeld met informatie over de verschillende regelingen. Deze E-zine is te vinden onder de volgende link: https://ptd.digitaal-magazine.nl/nocnsf-opzet-1/pag1.

Als u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u zich richten tot het emailadres: sporttijdenscorona@heuvelrug.nl.

Met vriendelijke groet,
Willem Vonhof

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties

Aan de verhuurders van sportaccomodaties,

Van Bas Löverink (Beleidsmedewerker Sport Gemeente Utrechtse Heuvelrug) hebben wij op 2 oktober de volgende mail ontvangen:

Beste bestuursleden van Heuvelrug Sport Initiatief (HSI),

Ter kennisgeving. Zojuist heb ik onderstaande mail verzonden naar verhuurders van sportaccommodaties. Mede naar aanleiding van een gesprek met Bob, krijgen we een signalen dat niet alle verhuurders gebruik maken van de regeling. Dit willen we graag in kaart brengen.
Een gehoord argument is dat kwijtschelding plaats moet vinden vóór aanvraag subsidie, waarbij er dus nog geen zekerheid is op ontvangen van compensatie. Bovendien kent de regeling een subsidieplafond en als deze wordt overschreden, zal er naar rato over de aanvragers worden uitgekeerd. Deze onzekerheid zorgt er bij een aantal verhuurders voor dat zij dit risico niet aan wensen te gaan. De regeling biedt echter de mogelijkheid om afspraken te maken over verrekening als de subsidie naar rato wordt uitgekeerd (zie hiervoor het bijgevoegde document met  vragen & antwoorden). Voor de volledigheid heb ik de beleidsregel bijgevoegd.

Mochten jullie hierover contact hebben met verhuurders en ontvangen signalen dat zij twijfels hebben bij het aanvragen van de subsidie, geef dan gerust bovenstaande aan of verwijs ze/geef de signalen naar mij door.

Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,

Bas Löverink
Beleidsmedewerker Sport

*** EINDE MAIL VAN BAS ***

Dit was de mail van Bas Loverink aan de verhuurders:

Beste contactpersoon,
 
Heeft uw organisatie gebruik gemaakt van de Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS)?
 
Op 20 augustus heeft u als verhuurder van een sportaccommodatie in de gemeente Utrechtse Heuvelrug onderstaande mail ontvangen over de TVS-subsidieregeling. We hopen dat u deze mail in goede aard heeft ontvangen en dat u, indien mogelijk, gebruik heeft gemaakt van deze regeling. Zodat amateursportorganisaties (uw huurders) gecompenseerd kunnen worden voor de huurperiode van 1 maart tot 1 juni 2020, waarin zij de accommodatie niet hebben mogen gebruiken.  
 
Graag horen we uiterlijk maandag 5 oktober om 17.00 uur of uw organisatie gebruik heeft gemaakt van de TVS-subsidieregeling. Dat kunt u doen door te reageren op deze mail. Indien u geen gebruik heeft gemaakt van deze regeling dan horen wij graag uw afwegingen om dat niet te doen.
Bij voorbaat dank voor uw reactie.

 
Met vriendelijke groet,

Bas Löverink
Beleidsmedewerker Sport

T 06-28493173
www.heuvelrug.nl