Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties

Aan de verhuurders van sportaccomodaties,

Van Bas Löverink (Beleidsmedewerker Sport Gemeente Utrechtse Heuvelrug) hebben wij op 2 oktober de volgende mail ontvangen:

Beste bestuursleden van Heuvelrug Sport Initiatief (HSI),

Ter kennisgeving. Zojuist heb ik onderstaande mail verzonden naar verhuurders van sportaccommodaties. Mede naar aanleiding van een gesprek met Bob, krijgen we een signalen dat niet alle verhuurders gebruik maken van de regeling. Dit willen we graag in kaart brengen.
Een gehoord argument is dat kwijtschelding plaats moet vinden vóór aanvraag subsidie, waarbij er dus nog geen zekerheid is op ontvangen van compensatie. Bovendien kent de regeling een subsidieplafond en als deze wordt overschreden, zal er naar rato over de aanvragers worden uitgekeerd. Deze onzekerheid zorgt er bij een aantal verhuurders voor dat zij dit risico niet aan wensen te gaan. De regeling biedt echter de mogelijkheid om afspraken te maken over verrekening als de subsidie naar rato wordt uitgekeerd (zie hiervoor het bijgevoegde document met  vragen & antwoorden). Voor de volledigheid heb ik de beleidsregel bijgevoegd.

Mochten jullie hierover contact hebben met verhuurders en ontvangen signalen dat zij twijfels hebben bij het aanvragen van de subsidie, geef dan gerust bovenstaande aan of verwijs ze/geef de signalen naar mij door.

Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,

Bas Löverink
Beleidsmedewerker Sport

*** EINDE MAIL VAN BAS ***

Dit was de mail van Bas Loverink aan de verhuurders:

Beste contactpersoon,
 
Heeft uw organisatie gebruik gemaakt van de Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS)?
 
Op 20 augustus heeft u als verhuurder van een sportaccommodatie in de gemeente Utrechtse Heuvelrug onderstaande mail ontvangen over de TVS-subsidieregeling. We hopen dat u deze mail in goede aard heeft ontvangen en dat u, indien mogelijk, gebruik heeft gemaakt van deze regeling. Zodat amateursportorganisaties (uw huurders) gecompenseerd kunnen worden voor de huurperiode van 1 maart tot 1 juni 2020, waarin zij de accommodatie niet hebben mogen gebruiken.  
 
Graag horen we uiterlijk maandag 5 oktober om 17.00 uur of uw organisatie gebruik heeft gemaakt van de TVS-subsidieregeling. Dat kunt u doen door te reageren op deze mail. Indien u geen gebruik heeft gemaakt van deze regeling dan horen wij graag uw afwegingen om dat niet te doen.
Bij voorbaat dank voor uw reactie.

 
Met vriendelijke groet,

Bas Löverink
Beleidsmedewerker Sport

T 06-28493173
www.heuvelrug.nl

Verscherpte maatregelen per 29 september 2020

Op verzoek van Bas Löverink, Beleidsmedewerker Sport van de Gemeente Utrechts Heuvelrug, brengen wij u een brief van onze Burgemeester Frits Naafs onder de aandacht over de nieuwe maatregelen voor de sportverenigingen binnen onze gemeente, nav de recente persconferentie van Minister President Mark Rutte.

U kunt de brief vinden via deze link.

Het bestuur van HSI

Definitieve rapportage Capaciteitsonderzoek

Onlangs ontvingen wij van Synarchis op verzoek van de gemeente de definitieve rapportage “Capaciteitsonderzoek binnensport-
en buitensportaccommodaties Gemeente Utrechtse Heuvelrug”.

In deze versie zijn onder andere de reacties van de verenigingen op het concept rapport verwerkt.

De komende periode wordt het rapport ambtelijk en bestuurlijk besproken binnen de gemeente. Hierbij zullen ook de vervolgstappen in beeld worden gebracht en besproken worden.

U kunt het rapport vinden via deze link …

Bericht vd gemeente over de TASO regeling

We ontvingen van de gemeente een bericht over de TASO regeling. Dat is een regeling waarbij amateursportorganisaties die schade geleden hebben door de maatregelen ter bestrijding van COVID-19, een tegemoetkoming kunnen ontvangen. Er is een bedrag van 19,5 miljoen euro beschikbaar.

De gemeente heeft HSI verzocht dit document met onze leden te delen.

U vindt het document via de volgende link:

KLIK HIER VOOR HET BERICHT OVER DE TASO REGELING


Verduurzaming buitensportaccommodaties

Op 22 juni 2020 hebben wij van Mark Montens een bericht ontvangen over de verduurzaming van sportaccomodaties. De inhoud van dit bericht was als volgt:

Geacht bestuur,

Graag wil ik uw bestuur informeren over het volgende onderwerp; verduurzaming buitensportaccommodaties Utrechtse Heuvelrug.

Buitensportaccommodaties in de gemeente Utrechtse Heuvelrug kunnen uitzien naar een verduurzaming van de sportveldverlichting op hun velden, waar vanuit de gemeente een significante bijdrage in de ombouw van conventionele verlichting naar ledverlichting is gereserveerd om verenigingen te helpen die verduurzaming te realiseren. Dit voornemen komt voort uit de Nota Sport & Ruimte 2018-2022 welke door de gemeenteraad is aangenomen. Uiteindelijk zal het eigendom van de veldverlichting in zijn geheel worden overgedragen naar de verenigingen/stichtingen.

Omdat we de verenigingen of stichtingen als opdrachtgever gaan bestempelen kunnen zij aanspraak maken op de BOSA-regeling. Deze regeling is een tegemoetkoming vanuit de rijksoverheid op investeringen die door sportverenigingen gedaan worden. De BOSA keert 20% uit op niet-duurzame investeringen en 30% op duurzame investeringen zoals ledverlichting, maar ook zonnepanelen of warmtepompen. De Nota Sport&Ruimte geeft aan dat verenigingen en gemeente gezamenlijk 50% van de aanschaf van de verlichting voor haar rekening neemt. Daarnaast zal de gemeente verder alle andere bijkomende kosten dekken, denk daarbij aan nieuwe masten en bekabeling, maar ook afvoer van materialen en uurloon. De teruggave vanuit de BOSA dient evenredig aan het investeringsbedrag terug te vloeien naar de gemeente. Verenigingen of stichtingen gaan zelf een offertetraject in m.b.t. de realisatie van ledverlichting op hun sportvelden. Om een gedegen keuze te kunnen maken voor een leverancier zijn een aantal richtlijnen opgesteld waaraan verenigingen/stichtingen en offertes dienen te voldoen alvorens budget beschikbaar wordt gesteld door de gemeente. Het bedrijf Sportstroom is door de gemeente aangewezen om ondersteuning te bieden bij dit project. Zij maken een definitieve inventarisatie van de velden en zullen eventuele keuringen uitvoeren van masten die volgens de gestelde kaders kunnen blijven staan.

Op dit moment zijn er twee verenigingen die graag aan de slag willen met de aanleg van ledverlichting. Dat zijn HC De Haaskamp en HDS Leersum. Met deze twee verenigingen zouden we op korte termijn willen starten en deze projecten als pilot willen zien welke we verder kunnen uitrollen naar de andere verenigingen. De eerste gesprekken hierover zijn al gevoerd. We streven naar een oplevering van de eerste projecten in september van dit jaar. Op termijn zouden we dan alle sportvelden die in aanmerking komen voor een ombouw, willen voorzien van ledverlichting. Hiermee werken we niet alleen toe aan een verduurzaming van de sportparken en het terugdringen van energieverbruik, maar worden verenigingen direct geholpen met een significante verlaging van hun energielasten en daarmee een forse reductie op de uitgaven.

E.e.a. wordt intern nog juridisch en financieel getoetst waarna het college van B&W haar goedkeuring op de uitvoering moet geven. Daarna kunnen we snel van start gaan.

In navolging van HDS Leersum en HC De Haaskamp zullen dan alle buitensportverenigingen met een eigen accommodatie en stichtingsbesturen hierover benaderd worden door de gemeente.

Ik hoop u met dit bericht op de hoogte te hebben gebracht van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Mark Montens
Beleidsmedewerker Sport

Financiele compensatie nav Corona

Van: GUH-Sporttijdenscorona <sporttijdenscorona@heuvelrug.nl>
Datum: 15 juni 2020 om 10:37:07 CEST
Aan: HSI
Onderwerp: TER INFO: informatie over eventuele financiële compensatie nav corona

Beste mensen, 

Op verzoek van college van burgemeester en wethouders, ontvangt u onderstaand bericht. 

*** 

Beste maatschappelijke partner, 

Wij krijgen vragen van velen van u over financiële compensatie door ons aan u in verband met de Corona-crisis en de maatregelen die u als vereniging, stichting of organisatie heeft moeten nemen. Wij begrijpen dat u meer duidelijkheid wenst hierover. Helaas kunnen wij u deze duidelijkheid nog niet geven. Op dit moment weten wij ook niet in welke mate, waarvoor en in welk tijdspad het Rijk ons gaat compenseren en wat dit vervolgens weer voor u betekent. Wij begrijpen dat dit voor u erg veel onzekerheid met zich meebrengt.Zodra wij meer duidelijkheid hebben, hoort u dat natuurlijk van ons. Wij hopen op uw begrip. Aarzel niet om ons te laten weten als het water echt aan uw lippen staat, wellicht kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Het college van burgemeester en wethouders van de Utrechtse Heuvelrug 

***  

Met vriendelijke groet, 

Ingrid Achterberg
Beleidsmedewerker Thema Samenleving, Regie @ Faciliteren
Bereikbaar op ma en di hele dag, wo en do ochtend
Telefoonnummer 06 28 24 23 95 gemeente Utrechtse Heuvelrug

Noodverordening per 1 juni

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft op 28 mei 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 1 juni 2020 om 12.00 uur in werking treedt.
U vindt de pagina over noodverorderningen HIER en de onderhavige noodverordening HIER.

Artikel 2.3 lid 3.a van deze noodverordening doet wellicht vermoeden dat het toegestaan is om sportkantines van verenigingen, waar buitensport mogelijk wordt gemaakt, weer te openen.WIj hebben deze vraag aan de wethouder gesteld en het antwoord op onze vraag luidde als volgt:

*** BEGIN CITAAT ***

Er wordt momenteel gewerkt aan een toelichting op de nieuwe noodverordening. Hieruit gaat blijken wat wel en niet mag. Zodra dit beschikbaar is wordt dit met jullie gedeeld. 

In hoofdlijnen moeten eet- en drinkgelegenheden bij sport- en fitnessgelegenheden, alsmede buitensportvoorzieningen die para-commercieel van aard zijn dienen gesloten te blijven. Para-commercieel betekent dat de horeca niet de ‘corebusiness’ is van de inrichting. Het betreft dan veelal een stichting of vereniging. Dit is het geval bij bijvoorbeeld sportkantines. Een terras is hier dus ook niet toegestaan.

Eet- en drinkgelegenheden die commercieel van aard zijn mogen wel open. Dit zijn meestal zelfstandige ondernemers met een inpandige onderneming waarvoor het hun corebusiness is. Let wel, een uitzondering is gemaakt voor instellingen voor topsport én zwemgelegenheden. Deze mogen open.

Nadere informatie volgt met de nadere toelichting.

Vriendelijke groet van Chantal

*** EINDE CITAAT ***

Zodra er meer nieuws is zullen we u daarover informeren …

Steun aan verenigingen tijdens de Coronacrisis

Zie onderstaande mailwisseling van 13 mei 2020

Van: Bob van Lierop

Aan: Chantal Broekhuis

Datum: 13 mei 2020

Dag Chantal,

Met verwijzing van de mail van Ronald van vandaag, 13 mei, o.a. aan de penningmeester van de Maarnse HC vraag ik aandacht voor het volgende.

In de HSI-brief aan de Wethouder sport UH van 20 april j.l. over de gevolgen van de coronacrisis voor onze sportverenigingen heeft HSI als een van de

noodmaatregelen voorgesteld: Het opschorten van de huurverplichtingen van de clubs aan de gemeente.

Inmiddels zijn diverse gemeenten in onze omgeving, zoals Utrecht en Veenendaal, daartoe overgegaan met als laatste Zeist.

De leden van HSI dringen er op aan om deze maatregel nu ook in de gemeente Utrechtse Heuvelrug  toe te passen.

Met sportieve groet,

Bob van Lierop

Vzt HSI

====================================================

Van: Chantal Broekhuis

Aan: Bob van Lierop

Datum: 13 mei 2020

Beste Bob,

Dank voor je bericht. Zoals vermeld via onze app-groep wachten wij momenteel op de uitwerking van het tweede pakket ondersteuningsmaatregelen vanuit het Rijk voor de sport. Gemeenten krijgen hierin via een specifieke uitkering in het gemeentefonds compensatie voor kwijtschelding van huurpenningen. De specifieke uitkering worden verwachte in de mei-circulaire. Verenigingen die hier niet op kunnen wachten omdat ze accuut financieel vast lopen kunnen zich melden bij de gemeente. Met hen wordt gekeken naar oplossingsmogelijkheden die momenteel binnen ons handbereik liggen. 

Met vriendelijke groet, 

Chantal Broekhuis

Nieuwe info gemeente UHR over maatregelen ivm corona

Van: Ingrid Achterberg <ingrid.achterberg@Heuvelrug.nl>
Verzonden: donderdag 30 april 2020 15:35
Aan: alle-hsi-leden@utrechtseheuvelrug
Onderwerp: TER INFO: link naar nieuwe info op website gemeente

Beste mensen,

Zojuist is nieuwe info geplaatst op de website van de gemeente:

https://www.heuvelrug.nl/maatregelen-onderwijs-en-sport

Met vriendelijke groet,

Ingrid Achterberg

Beleidsmedewerker Thema Samenleving, Regie @ Faciliteren

Bereikbaar op ma en di hele dag, wo en do ochtend

Telefoonnummer 06 28 24 23 95