Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties

Aan de verhuurders van sportaccomodaties,

Van Bas Löverink (Beleidsmedewerker Sport Gemeente Utrechtse Heuvelrug) hebben wij op 2 oktober de volgende mail ontvangen:

Beste bestuursleden van Heuvelrug Sport Initiatief (HSI),

Ter kennisgeving. Zojuist heb ik onderstaande mail verzonden naar verhuurders van sportaccommodaties. Mede naar aanleiding van een gesprek met Bob, krijgen we een signalen dat niet alle verhuurders gebruik maken van de regeling. Dit willen we graag in kaart brengen.
Een gehoord argument is dat kwijtschelding plaats moet vinden vóór aanvraag subsidie, waarbij er dus nog geen zekerheid is op ontvangen van compensatie. Bovendien kent de regeling een subsidieplafond en als deze wordt overschreden, zal er naar rato over de aanvragers worden uitgekeerd. Deze onzekerheid zorgt er bij een aantal verhuurders voor dat zij dit risico niet aan wensen te gaan. De regeling biedt echter de mogelijkheid om afspraken te maken over verrekening als de subsidie naar rato wordt uitgekeerd (zie hiervoor het bijgevoegde document met  vragen & antwoorden). Voor de volledigheid heb ik de beleidsregel bijgevoegd.

Mochten jullie hierover contact hebben met verhuurders en ontvangen signalen dat zij twijfels hebben bij het aanvragen van de subsidie, geef dan gerust bovenstaande aan of verwijs ze/geef de signalen naar mij door.

Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,

Bas Löverink
Beleidsmedewerker Sport

*** EINDE MAIL VAN BAS ***

Dit was de mail van Bas Loverink aan de verhuurders:

Beste contactpersoon,
 
Heeft uw organisatie gebruik gemaakt van de Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS)?
 
Op 20 augustus heeft u als verhuurder van een sportaccommodatie in de gemeente Utrechtse Heuvelrug onderstaande mail ontvangen over de TVS-subsidieregeling. We hopen dat u deze mail in goede aard heeft ontvangen en dat u, indien mogelijk, gebruik heeft gemaakt van deze regeling. Zodat amateursportorganisaties (uw huurders) gecompenseerd kunnen worden voor de huurperiode van 1 maart tot 1 juni 2020, waarin zij de accommodatie niet hebben mogen gebruiken.  
 
Graag horen we uiterlijk maandag 5 oktober om 17.00 uur of uw organisatie gebruik heeft gemaakt van de TVS-subsidieregeling. Dat kunt u doen door te reageren op deze mail. Indien u geen gebruik heeft gemaakt van deze regeling dan horen wij graag uw afwegingen om dat niet te doen.
Bij voorbaat dank voor uw reactie.

 
Met vriendelijke groet,

Bas Löverink
Beleidsmedewerker Sport

T 06-28493173
www.heuvelrug.nl

Verscherpte maatregelen per 29 september 2020

Op verzoek van Bas Löverink, Beleidsmedewerker Sport van de Gemeente Utrechts Heuvelrug, brengen wij u een brief van onze Burgemeester Frits Naafs onder de aandacht over de nieuwe maatregelen voor de sportverenigingen binnen onze gemeente, nav de recente persconferentie van Minister President Mark Rutte.

U kunt de brief vinden via deze link.

Het bestuur van HSI

Bericht vd gemeente over de TASO regeling

We ontvingen van de gemeente een bericht over de TASO regeling. Dat is een regeling waarbij amateursportorganisaties die schade geleden hebben door de maatregelen ter bestrijding van COVID-19, een tegemoetkoming kunnen ontvangen. Er is een bedrag van 19,5 miljoen euro beschikbaar.

De gemeente heeft HSI verzocht dit document met onze leden te delen.

U vindt het document via de volgende link:

KLIK HIER VOOR HET BERICHT OVER DE TASO REGELING


Begeleide activiteiten in zomervakantie

Op 23 juni jl ontving het bestuur van HSI een vraag van de Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug met de volgende inhoud:

Aan het bestuur van HSI

Een paar consulenten van het dorpsteam vragen of er in de zomervakantie begeleide activiteiten/programma’s zijn voor kinderen (zowel onder de 12 jaar als boven de 12 jr). Als er door/bij sportverenigingen dergelijke begeleide activiteiten worden georganiseerd, waar ook niet-leden van de sportvereniging aan kunnen deelnemen, horen we dat graag! De vraag kan zeker te maken hebben met de coronatijd, meer kinderen zullen de vakantie thuis moeten doorbrengen. Dus biedt ook kansen voor bv sportverenigingen om hier op in te spelen.

Hoor het graag, liefst zo spoedig mogelijk…

Met vriendelijke groeten,

Diana Stalenhoef

Sociaal Makelaar Doorn, Maarn, Maarsbergen

Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug

www.samenopdeheuvelrug.nl

Financiele compensatie nav Corona

Van: GUH-Sporttijdenscorona <sporttijdenscorona@heuvelrug.nl>
Datum: 15 juni 2020 om 10:37:07 CEST
Aan: HSI
Onderwerp: TER INFO: informatie over eventuele financiële compensatie nav corona

Beste mensen, 

Op verzoek van college van burgemeester en wethouders, ontvangt u onderstaand bericht. 

*** 

Beste maatschappelijke partner, 

Wij krijgen vragen van velen van u over financiële compensatie door ons aan u in verband met de Corona-crisis en de maatregelen die u als vereniging, stichting of organisatie heeft moeten nemen. Wij begrijpen dat u meer duidelijkheid wenst hierover. Helaas kunnen wij u deze duidelijkheid nog niet geven. Op dit moment weten wij ook niet in welke mate, waarvoor en in welk tijdspad het Rijk ons gaat compenseren en wat dit vervolgens weer voor u betekent. Wij begrijpen dat dit voor u erg veel onzekerheid met zich meebrengt.Zodra wij meer duidelijkheid hebben, hoort u dat natuurlijk van ons. Wij hopen op uw begrip. Aarzel niet om ons te laten weten als het water echt aan uw lippen staat, wellicht kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Het college van burgemeester en wethouders van de Utrechtse Heuvelrug 

***  

Met vriendelijke groet, 

Ingrid Achterberg
Beleidsmedewerker Thema Samenleving, Regie @ Faciliteren
Bereikbaar op ma en di hele dag, wo en do ochtend
Telefoonnummer 06 28 24 23 95 gemeente Utrechtse Heuvelrug

Noodverordening per 1 juni

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft op 28 mei 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 1 juni 2020 om 12.00 uur in werking treedt.
U vindt de pagina over noodverorderningen HIER en de onderhavige noodverordening HIER.

Artikel 2.3 lid 3.a van deze noodverordening doet wellicht vermoeden dat het toegestaan is om sportkantines van verenigingen, waar buitensport mogelijk wordt gemaakt, weer te openen.WIj hebben deze vraag aan de wethouder gesteld en het antwoord op onze vraag luidde als volgt:

*** BEGIN CITAAT ***

Er wordt momenteel gewerkt aan een toelichting op de nieuwe noodverordening. Hieruit gaat blijken wat wel en niet mag. Zodra dit beschikbaar is wordt dit met jullie gedeeld. 

In hoofdlijnen moeten eet- en drinkgelegenheden bij sport- en fitnessgelegenheden, alsmede buitensportvoorzieningen die para-commercieel van aard zijn dienen gesloten te blijven. Para-commercieel betekent dat de horeca niet de ‘corebusiness’ is van de inrichting. Het betreft dan veelal een stichting of vereniging. Dit is het geval bij bijvoorbeeld sportkantines. Een terras is hier dus ook niet toegestaan.

Eet- en drinkgelegenheden die commercieel van aard zijn mogen wel open. Dit zijn meestal zelfstandige ondernemers met een inpandige onderneming waarvoor het hun corebusiness is. Let wel, een uitzondering is gemaakt voor instellingen voor topsport én zwemgelegenheden. Deze mogen open.

Nadere informatie volgt met de nadere toelichting.

Vriendelijke groet van Chantal

*** EINDE CITAAT ***

Zodra er meer nieuws is zullen we u daarover informeren …

Steun aan verenigingen tijdens de Coronacrisis

Zie onderstaande mailwisseling van 13 mei 2020

Van: Bob van Lierop

Aan: Chantal Broekhuis

Datum: 13 mei 2020

Dag Chantal,

Met verwijzing van de mail van Ronald van vandaag, 13 mei, o.a. aan de penningmeester van de Maarnse HC vraag ik aandacht voor het volgende.

In de HSI-brief aan de Wethouder sport UH van 20 april j.l. over de gevolgen van de coronacrisis voor onze sportverenigingen heeft HSI als een van de

noodmaatregelen voorgesteld: Het opschorten van de huurverplichtingen van de clubs aan de gemeente.

Inmiddels zijn diverse gemeenten in onze omgeving, zoals Utrecht en Veenendaal, daartoe overgegaan met als laatste Zeist.

De leden van HSI dringen er op aan om deze maatregel nu ook in de gemeente Utrechtse Heuvelrug  toe te passen.

Met sportieve groet,

Bob van Lierop

Vzt HSI

====================================================

Van: Chantal Broekhuis

Aan: Bob van Lierop

Datum: 13 mei 2020

Beste Bob,

Dank voor je bericht. Zoals vermeld via onze app-groep wachten wij momenteel op de uitwerking van het tweede pakket ondersteuningsmaatregelen vanuit het Rijk voor de sport. Gemeenten krijgen hierin via een specifieke uitkering in het gemeentefonds compensatie voor kwijtschelding van huurpenningen. De specifieke uitkering worden verwachte in de mei-circulaire. Verenigingen die hier niet op kunnen wachten omdat ze accuut financieel vast lopen kunnen zich melden bij de gemeente. Met hen wordt gekeken naar oplossingsmogelijkheden die momenteel binnen ons handbereik liggen. 

Met vriendelijke groet, 

Chantal Broekhuis

Nieuwe info gemeente UHR over maatregelen ivm corona

Van: Ingrid Achterberg <ingrid.achterberg@Heuvelrug.nl>
Verzonden: donderdag 30 april 2020 15:35
Aan: alle-hsi-leden@utrechtseheuvelrug
Onderwerp: TER INFO: link naar nieuwe info op website gemeente

Beste mensen,

Zojuist is nieuwe info geplaatst op de website van de gemeente:

https://www.heuvelrug.nl/maatregelen-onderwijs-en-sport

Met vriendelijke groet,

Ingrid Achterberg

Beleidsmedewerker Thema Samenleving, Regie @ Faciliteren

Bereikbaar op ma en di hele dag, wo en do ochtend

Telefoonnummer 06 28 24 23 95

Sporten tijdens Corona in UHR

Van: GUH-Sporttijdenscorona
Verzonden: dinsdag 28 april 2020 17:46
Onderwerp: TER INFO: berichtgeving over sporten tijdens corona in UH

Geachte bestuurder/contactpersoon van uw sportvereniging,

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Hierbij ontvangt u de meest actuele informatie over sporten in coronatijd in gemeente Utrechtse Heuvelrug. Wij hopen dat deze informatie in grote lijnen antwoord geeft op de vragen van verenigingen.

Protocol ‘verantwoord sporten’

NOC*NSF heeft een landelijk protocol ‘verantwoord sporten’ opgesteld. Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft besloten dit landelijke protocol te volgen. U vind het protocol hier.

Link: https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten.pdf

Veel verenigingen hebben zelf het initiatief genomen om een eigen protocol op te stellen. Wij juichen dat zeer toe en willen u ook graag die ruimte geven. De gemeente ontvangt graag uw protocol, als u dat heeft. We gaan echter niet alle afzonderlijke verenigingsprotocollen beoordelen. Wij verzoeken u zelf uw eigen protocol naast het protocol van NOC*NSF te leggen en de verantwoordelijkheid te nemen voor overeenstemming daarmee.

U kunt uw verenigingsprotocol delen via sporttijdenscorona@heuvelrug.nl, onder vermelding van ‘Protocol [naam vereniging]’ in het onderwerp. Alvast hartelijk dank daarvoor.

Handhaving

De regelgeving wordt gehandhaafd. In eerste instantie verwachten wij van u(w vereniging) dat u zelf de regels in acht neemt en er op let dat alle aanwezigen zich aan de regelgeving houden. We denken er over om ook de buurtsportcoaches en jongerenwerkers in te zetten om te kijken of alles volgens de protocollen verloopt. Daarover zijn we nog in gesprek. Als herhaaldelijke overtreding aan de orde is, dan bestaat de kans dat de boa’s boetes uitdelen en/of dat de trainingslocatie gesloten moet worden.

Opening/sluiting van trainingslocaties

Buiten de trainingstijden mag niemand de sportparken betreden, uitgezonderd de BSO. Wij verzoeken u er op toe te zien dat alle hekken na de laatste training op slot gaan.

Wanneer corona wordt vastgesteld bij één van uw sporters

Als de komende tijd corona wordt vastgesteld bij één van uw sporters, of een huisgenoot van hem/haar, dan verzoeken wij u te handelen naar het algemene protocol dat daarvoor geldt. In voorkomende gevallen neemt u voor de juiste communicatie hierover contact op met de GGDrU.

Link: https://www.ggdru.nl/over-de-ggd/wat-doet-de-ggd/rampen-en-crises/coronavirus-in-de-regio-utrecht.html

Sjors Sportief

Premier Mark Rutte roept sportverenigingen op om ook niet-leden deel te laten nemen aan de sportactiviteiten. Om dit goed te kunnen coördineren gebruikt onze gemeente het platform van Sjors Sportief. Hier kunnen sportaanbieders hun aanbod aanmelden en kunnen nieuwe deelnemers zich aanmelden voor dit aanbod. Wanneer uw vereniging haar aanbod wil openstellen voor niet-leden (0-18 jaar) ga dan naar www.heuvelruginbeweging.nl. Als u nog geen account heeft kunt u zich eenvoudig registreren als aanbieder.

Voor vragen kunt u contact opnemen met buurtsportcoach John van Hoeven: john@heuvelrugsportiefengezond.nl

Binnensporten

We willen ook een passende oplossing bieden voor sportaanbieders die normaal gesproken binnen sporten en bewegen. In veel gevallen is het ook mogelijk om het aanbod buiten plaats te laten vinden. We roepen u op om in dat geval in eerste instantie contact op te nemen met een nabij gelegen buitensportvereniging om te overleggen of u uw aanbod bij hen kunt laten plaatsvinden.

Mocht u hier niet uitkomen, neem dan contact op met één van de buurtsportcoaches. Per dorpskern is er een buurtsportcoach die u graag helpt bij het vinden van een passende locatie.

Driebergen:                      Gert van Veen – gert@heuvelrugsportiefengezond.nl

Doorn:                             Ilse Teune – ilse@heuvelrugsportiefengezond.nl

Leersum:                         Wilco Willemse –  wilco@heuvelrugsportiefengezond.nl

Maarn/Maarsbergen:          John van Hoeven – john@heuvelrugsportiefengezond.nl

Amerongen/Overberg:        Simonetta van den Berg – simonetta@heuvelrugsportiefengezond.nl

G-sporters

Verschillende verenigingen hebben één of meerdere G-teams waar vragen over binnenkomen. Dit vergt nader onderzoek. We komen daar in een later stadium op terug.

Onderhoud

Er staat groot onderhoud van de sportvelden gepland. We overleggen nog hoe hiermee om te gaan. We komen hier in een later stadium op terug.

Verdere communicatie over sport tijdens corona

Verdere informatie over sport tijdens corona in onze gemeente communiceren we via onze Facebookpagina en onze website https://www.heuvelrug.nl/coronavirus. Houdt u dat goed in de gaten.

Tot slot

Fijn om te merken dat er zoveel enthousiasme is om weer aan de gaan te gaan! We hopen dat u op deze manier voldoende tools heeft om weer lekker en veilig met de kinderen te kunnen sporten.

Mede namens Ronald Hordijk,

Met vriendelijke groet,

Ingrid Achterberg

Beleidsmedewerker Thema Samenleving, Regie @ Faciliteren

Bereikbaar op ma en di hele dag, wo en do ochtend

Telefoonnummer 06 28 24 23 95

Tegemoetkoming voor Sportverenigingen ivm Coronavirus via Noodloket

Van de wethouder ontvingen wij een schrijven van de Directeur Vereniging Sport en Gemeenten omtrent de mogelijkheid die wordt geschapen voor sportverenigingen en -stichtingen om een éémalige uitkering van €4.000 aan te vragen. Via onderstaande link kunt u het document raadplegen:

Klik hier …

In het document komt een link vooor maar die is in dat document niet klikbaar. De link is:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/noodloket