Oproep deelname werkgroepen Sportakkoord

Beste verenigingen/leden van Heuvelrug Sport Initiatief,

Al weer enige tijd geleden en voor het laatst op de ALV van 23 november 2020 werd u ingelicht over het Sportakkoord Utrechtse Heuvelrug. Daarna werd het stil. Inmiddels zijn de drie werkgroepen van start gegaan om invulling te geven aan dit akkoord, d.m.v. een Uitvoeringsplan Lokaal Sportakkoord. De resultaten hiervan worden teruggekoppeld via een stuurgroep in het brede sportoverleg met de wethouder, sportambtenaren en andere stakeholders zoals jeugdzorgwerkers en buurtsportcoaches. Het eerstvolgende overleg is gepland op 29 maart 2021.

Van de werkgroepen wordt verwacht dat zij met concrete ideeën en plannen komen. Even ter herinnering: Werkgroep 1 denkt na over versterking en verduurzaming van sportverenigingen en -accommodaties. Werkgroep 2 over de verbinding van sport met het sociaal domein. En Werkgroep 3 over de verbetering van de inzet van buurtsportcoaches.

Het budget nodig om deze plannen te realiseren bestaat uit de door het ministerie van Sport via de gemeente ter beschikking gestelde fondsen. Voor 2020 € 40.000 en voor 2021 i.v.m. corona € 60.000, nu totaal beschikbaar. Zoals altijd bij de overheid moet een budget per jaar besteed worden. Het budget van 2020 kon gelukkig worden geparkeerd. HSI wil graag dat de besteding verantwoord gebeurt.

De werkgroepen waarin uw bestuursleden tot nu toe een aanzienlijke rol speelden, hebben nu uw steun nodig. Uw bestuursleden Henk Honders en Jan van Amerongen, beide in werkgroep 1 hebben o.a. via een mail van Geert Nijenmanting in Driebergen al gevraagd om steun. Ook werkgroep 3 van Dennis van Ravenswaaij kan meedenkers gebruiken. En hetzelfde geldt voor mijzelf en Veronike Kartman in werkgroep 2. Alle vergaderingen worden per zoom georganiseerd en zijn van korte duur.

Tot nu toe stelde HSI zich terughoudend op bij de totstandkoming van het Sportakkoord. Wij verleenden medewerking. Nu duidelijk is dat HSI een niet onbelangrijke rol in de realisatie van dit akkoord zal spelen, zullen wij dit met volle inzet doen. Daartoe is uw medewerking nodig. Ten eerste om alsnog het Sportakkoord te ondertekenen mocht u dit nog niet gedaan hebben namens uw vereniging. En ten tweede door u via een mailtje op te geven voor deelname in een van de werkgroepen.

Met sportieve groet,

Heuvelrug Sportinitiatief

Bob van Lierop

Voorzitter