Geschiedenis HSI

Het ontstaan …

Toen in 2004 duidelijk werd dat de zogenoemde MALDD-versie van een samengaan van diverse Heuvelruggemeenten echt vorm zou krijgen werd op initiatief van een tweetal leden van de Doorns Sportraad, Harald Arts en Rob van der Linden, contact opgenomen met o.a. de voorzitter van de Sport Federatie Driebergen, Bob van Lierop, om te gaan brainstormen over een gezamenlijk sportbeleid in een fusiegemeente. Tijdens deze bijeenkomsten in het Doornse jachthuis Beukenrode werden na bezoeken ter plaatse de vertegenwoordigers van de sportclubs in Maarn, Leersum en Amerongen uitgenodigd om deel te nemen. Immers de korte afstand die tussen de clubbestuurders en de wethouders en ambtenaren in de dorpen bestond, zou in de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug alleen maar groter worden. En bundeling van krachten zou helpen het belang van sport op de politieke agenda te krijgen of te behouden. Jan Willem van der Hilst, Robert Janzen en Arie van Leeuwen, namens Maarn, Amerongen en Leersum hebben gezamenlijk met Harald Arts en Bob van Lierop op 14 december 2005 aan de wieg van de Stichting Heuvelrug Sport Initiatief gestaan.

De oprichters hadden in 2005 het sportleven op de Heuvelrug in kaart gebracht en daarbij werd duidelijk dat in alle kernen intensief aan sport werd gedaan en dat de vijf grote dorpen een zeer gevarieerde aanbod aan goed georganiseerde sportverenigingen kenden. Het aantal sporters en verenigingen lag duidelijk boven het landelijk gemiddelde. Ook het aantal vrijwilligers van de clubs was vastgelegd in een Beleidsnota Sport Heuvelruggemeente van 5 april 2005 die aan het nieuwe college en aan de nieuwe fracties werd overhandigd.

Dat de gevraagde aandacht niet overbodig was bleek al op 4 oktober 2005 toen de Knelpuntennota van Sportpark De Woerd in Driebergen-Rijsenburg door de vier daar spelende clubs samen met de Sport Federatie Driebergen werd gepubliceerd.

Het huiswerk was gedaan evenals de handreiking richting politiek en gemeentebestuur om van sport in Utrechtse Heuvelrug zoals de MALDD-gemeente was gaan heten een succes te maken.

De eerste successen van HSI

Er was veel werk te doen. Harmonisatie van lokale regelgeving en beleid: “Gelijke monniken, gelijke kappen”, voor verenigingen met het zelfde doel. Gelijktrekking van tarieven voor onderhoud door een huur van de gemeente en vele andere zaken. HSI werd de spreekbuis van de verenigingen en via een convenant de officiële partner van de gemeente met betrekking tot sport.

Het eerste bestuur van HSI bracht met voorzitter Harald Arts op 9 januari 2007 een Inventarisatienota Sport gemeente Utrechtse Heuvelrug uit die aan de wethouder werd overhandigd om vaart te brengen in de harmonisatie.

In 2008 stemde de gemeenteraad in met de eerste beleidsnota “Sport in Beeld”, waarin het sportbeleid voor de periode 2008-2012 was vastgelegd.

Met wethouder Pamboer trad in 2009 een versnelling op in het proces van gelijkschakeling en beleidsopbouw. In maart zag een nieuwe Inventarisatienota het licht en op 7 juli de uitgangspunten voor het opstellen van het Sportbeleid voor Tennisverenigingen Utrechtse Heuvelrug.

Op 14 oktober van dat jaar werd aan de raad de langverwachte Sportnota gepresenteerd met daarin de status van clubs, accommodaties, subsidies enz. Ook de ruimte voor financiële onderhandelingen werd inzichtelijk gemaakt.

HSI kon met de verenigingen en het gemeentebestuur aan de slag om de toekomst van de sport op de Heuvelrug zeker te stellen.

Op 5 maart 2012 reageerde HSI, met Peter Kranenburg inmiddels als voorzitter, richting gemeenteraadsfracties op bezuinigingsvoorstellen van B&W.

In december 2012 werd de Evaluatie “Sport in Beeld” geproduceerd, nadat die nota vrijwel geheel was uitgevoerd. Een van de conclusies was dat de samenwerking tussen de gemeente en de sportsector verbeterd was ondanks dat het proces om te komen tot nieuwe taakverdeling soms moeizaam verliep en langer heeft geduurd dan voorzien. Bij de uitvoering van de sportnota was er steeds goede afstemming tussen gemeente, HSI en de verenigingen. Er was nog de nodige kritiek van de sportsector en van HSI, maar men was op de goede weg. Meerjarenplannen voor vervanging van speelvelden en daarbij behorende tarieven waren vastgesteld.

In januari 2013 kwam HSI in samenwerking met de tennisclubs met een voorstel Harmonisatie-model voor Tennisverenigingen Utrechtse Heuvelrug om deze harmonisatie uit het slop te trekken.

Omdat op de tennissers na alle harmonisatiemodellen waren uitgevoerd kwam op 4 februari 2013 het HSI Beleidsplan Sport 2013 – 2020 uit, met o.a. bijgestelde ledenaantallen van de sportverenigingen.

Nadat Peter Kranenburg in 2014 raadslid was geworden en Bob van Lierop de raad verlaten had, werd de laatste voorzitter.

HSI op weg naar de nabije toekomst

Vanaf 2013 was bestuurslid Wim Cassee bezig om de stichting HSI statutair te wijzigen in een vereniging. Nu vrijwel alle sportverenigingen van de Utrechtse Heuvelrug ingebed waren in het nieuwe sportbeleid en de daarvan afgeleide regelgeving werd het tijd om van HSI een vereniging te maken. Immers omdat HSI het vaste aanspreekpunt van de gemeente voor sport is, moet het ook formeel mogelijk zijn voor de sportclubs om via HSI mee te kunnen sturen binnen het beleid. Hierbij dient aangetekend te worden dat HSI altijd met de clubs gezamenlijk optrok in contact met de gemeente of andere instanties. Echter een verenigingen kent leden die richting geven aan het verenigingsbestuur. Op 29 september 2015 werd HSI bij Akte van Rechtsvormwijziging en Statutenwijziging de Vereniging HSI.

En op de eerste Algemene Ledenvergadering op 11 november 2015 traden de meeste reeds deelnemende verenigingen toe als lid. Ieder dorp kreeg een vertegenwoordigend bestuurslid dat het contact onderhoudt met de daar gevestigde clubs. Omdat de lokale koepels nu overbodig waren geworden werden die na onderling overleg formeel opgeheven. De voorzitter is onafhankelijk, dat wil zeggen niet gebonden aan een dorp of kern.

In 2016 is de harmonisatie van de tennisclubs vrijwel afgerond en is het tijd voor de verenigingen om mee te denken aan het sportbeleid voor het komende decennium. Dit houdt in dat het HSI Beleidsplan 2013 – 2020 tegen het licht moet worden gehouden en dat de lokale politieke partijen van het nieuwe HSI Beleidsplan 2018 – 2025 kennis moeten nemen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen waarvoor de programma’s in 2017 gemaakt gaan worden. Voor HSI is nog genoeg werk aan de winkel.

* * *