HSI 10 jaar

Heuvelrug Sport Initiatief (HSI) bestaat 10 jaar

Niet alleen de gemeente Utrechtse Heuvelrug bestaat in januari 10 jaar, ook de sportkoepel Heuvelrug Sport Initiatief viert in december a.s. haar 10e verjaardag.

Op initiatief van de toenmalige bestuursleden van de Stichting Doornse Sportraad, voorzitter Harald Arts en Rob van der Linden kwamen zij medio 2005 samen met voorzitter Bob van Lierop van de Driebergse Sport Federatie bijeen om de toekomst van de sport in de nieuwe gemeente te bespreken. In Beukenrode werd gebrainstormd met de opgetrommelde vertegenwoordigers van het Sportoverleg Maarn, het Leersumse Sport Overleg en het Sportplatform Amerongen.

Bob van Lierop
Bob van Lierop

Het idee dat in de toekomst het contact met de lokale overheid zou blijven zoals het was leefde nog in de kleinere dorpen. Als een bestuurder daar op zaterdag of zondag iets constateerde op het veld of in de zaal dat aanpassing verdiende resulteerde dat vaak in een bezoek aan de wethouder op maandagochtend waarbij de verbetering geregeld werd. In de grotere kernen bestond het contact uit structureel periodiek overleg met de wethouder en de ambtenaar sport via de lokale koepels. Ook waren hier strakkere regels voor onderhoud en investeringen van de sportaccommodaties van toepassing. In deze kernen beseften de sportbestuurders ook dat in de nieuwe fusiegemeente de afstand tot de wethouder en ambtenaar sport vanzelfsprekend groter zou worden omdat deze meer en omvangrijkere taken zouden krijgen.

Om het initiatief in eigen hand te houden werd een sportkoepel opgericht die alle sportverenigingen per dorp zou vertegenwoordigen. Dat werd op 14 december 2005 de stichting Heuvelrug Sport Initiatief, opgericht door beide eerder genoemde voorzitters uit Doorn en Driebergen, Jan Willem van der Hilst namens Maarn-Maarsbergen, Robert Janzen namens Amerongen-Overberg en Arie van Leeuwen voor Leersum. Deze heren hadden hun huiswerk gedaan door het in kaart brengen van alle sportverenigingen en het schrijven van o.a. een Sportnota 2005 als aanzet tot nieuw sportbeleid in de te vormen gemeente Utrechtse Heuvelrug. Er was onderzoek gedaan naar demografische gegevens en de beoefening en de organisatie van sport op de Heuvelrug. Conclusie: Er werd bovengemiddeld aan sport en ook aan vrijwilligerswerk in de sportverenigingen gedaan in vergelijking met de landelijke cijfers. En dit moest zo blijven in de nieuwe fusiegemeente. Daartoe dienden organisatie en lokale regels aangepast te worden.

In de aanloop naar de fusiegemeente werd in De Horst in Driebergen onder leiding van hockeycoryfee Tom van ‘t Hek en met medewerking van politica Erica Terpstra een sportdebat georganiseerd met alle lokale politieke partijen. Sport moest via HSI hoog op de politieke agenda komen omdat sport bijdraagt aan onder meer de lokale gezondheid, jeugdzorg, sociale interactie en de verbondenheid van de dorpen.

Bij de start van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in januari 2006 werd eraan de hand van de nota’s door de eerste wethouder sport hard gewerkt om sport door de ambtenaren serieus genomen te laten worden. Vervolgens kwam de tweede sportwethouder Roy Pamboer twee jaar later met concrete plannen op basis van een nieuw sportbeleid. Dit werd vastgelegd in de sportnota Sport in Beeld van 2008. Er moest veel gebeuren omdat ieder dorp zijn eigen regelingen en standaarden had gehanteerd. In nauwe samenwerking met HSI werden door de gemeente regels geharmoniseerd, d.w.z. gelijk getrokken voor verenigingen in dezelfde tak van sport. Als uitgangspunt voor de buitensporten werd vastgesteld dat investeringen en onderhoud van de velden voor rekening van de gemeente komen terwijl de kantines en clubhuizen betaald en geëxploiteerd worden door de clubs. Ook de exploitatie van de binnensportaccommodaties werd in overleg met HSI onder de loep genomen, evenals plannen voor nieuwbouw. Er vond overleg plaats voor de invoering van landelijke en lokale regelgeving. Kortom: HSI werd in de loop der jaren onder voorzitterschap van eerst Harald Arts en vervolgens Peter Kranenburg een gewaardeerde partner en tegenspeler van de gemeente UH. Daartoe heeft HSI zelfs een convenant met de gemeente gesloten.

Om de directe betrokkenheid van de sportverenigingen binnen HSI en om de onderlinge contacten tussen de doelgroepen nog meer te vergroten zijn door inspanning van bestuurslid Wim Cassée de statuten gewijzigd en is HSI op 11 november j.l. een vereniging geworden. De sportclubs zijn nu lid van de vereniging HSI en per dorp zijn zij door een door hen gekozen bestuurslid vertegenwoordigd in het bestuur van HSI.

Het HSI Beleidsplan Sport 2013-2020 zal in de komende jaren kritisch bekeken en waar nodig aangepast worden na consultatie van de gehele vereniging. Er is op het gebied van sport in de Utrechtse Heuvelrug immers veel om te koesteren. Sport is een belangrijk bindmiddel in de samenleving. Om dat te bewaren en te verbeteren zal Heuvelrug Sport Initiatief zich blijven inspannen.

Bob van Lierop
Voorzitter HSI