GGD informatie; Corona en sportverenigingen

Het Team Uitbraakmanagement van GGD regio Utrecht heeft een nieuwsflits opgesteld speciaal voor sportverenigingen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrieven voor bedrijven, horeca, (sport)verenigingen en contactberoepen.

Zouden jullie deze nieuwsflits willen verspreiden onder jullie leden? Zo hopen we dat de informatie uit de nieuwsflits bij zo veel mogelijk mensen terecht komt.

Met vriendelijke groet,

Willem Vonhof
Beleidsmedewerker Sport, Inclusief beleid en Subsidies

Toestemming Buitensport

Beste leden van HSI,

De versoepelde coronamaatregelen staan toe dat er in de buitenlucht gesport wordt. Een mooie ontwikkeling voor de buitensport. Voor de binnensport betekent het echter dat zij hun activiteiten in gymzalen, sporthallen en andere binnensportaccommodaties nog niet kunnen opstarten. Een aantal sportaanbieders die onder normale omstandigheden binnen sporten, zoeken daardoor de buitenruimte (trapveldjes, parken) op om hun sport aan te bieden. Via de buurtsportcoaches van Heuvelrug Sportief & Gezond (HS&G) is verzocht om goedkeuring te verlenen om op een trapveld hun sportactiviteiten te mogen organiseren. In casu gaat het over een trapveld naastgelegen aan De Binder in Leersum.

Binnen de coronaregels kan een sportaanbieder aan de gemeente goedkeuring vragen om versoepelingen die op sportaccommodaties gelden ook op andere locaties te laten gelden. Inmiddels hebben wij bestuurlijke dekking om deze verzoeken ambtelijk te behandelen. Dit biedt dus extra mogelijkheden voor de binnensport, maar ook voor andere sportaanbieders zonder sportaccommodaties om in de buitenlucht/-ruimte sportactiviteiten te ontplooien. Zie onder deze mail geel gearceerd welke (extra) mogelijkheden dit zijn en welke basisvoorwaarden gelden.

Om het niet te bureaucratisch te maken, vragen we sportaanbieders om hun activiteiten bij ons te melden, via sporttijdenscorona@heuvelrug.nl, bij Willem Vonhof of mijzelf. Uiteraard geldt dat ook de HSI als belangenbehartiger bij ons melding kan maken van opstarten van activiteiten door sportaanbieders in de buitenruimte. Het melden is belangrijk, zodat wij ook de BOA’s en politie kunnen inlichten.

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten jullie nog vragen hieromtrent hebben, stel deze dan gerust.

Met vriendelijke groet,

Bas Löverink
Beleidsmedewerker Sport

Het spreekt voor zich dat de regels op de volgende pagina blijven gelden: Corona en sport (waaronder zwemmen, groepslessen en sportevenementen) | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl. Daarnaast geldt:

  • Het terrein dient netjes (zoals aangetroffen) achtergelaten te worden. Er mogen geen (sport)materialen op het terrein achterblijven.
  • De buurt moet door de aanbieders worden geïnformeerd over hun activiteiten.
  • Indien activiteiten resulteren in overlast of als afspraken niet worden nagekomen dan kan de gemeente de toestemming intrekken.

In onderstaande afbeelding (van de website) heb ik geel gearceerd wat de toestemming veranderd aan hetgeen de sport mag aanbieden na toestemming.

Webinars vanuit het Sportakkoord

Via Willem Vonhof, Beleidsmedewerker Sport en Subsidies, ontvingen wij het verzoek om de volgende info met onze leden te delen.

Het gaat om een overzicht dat naar Willem Vonhof is toegezonden door Swer Elbertsen, de nieuwe Lokale Adviseur Sport van “Team Sportservice Provincie Utrecht”.

Het overzicht treft u hieronder aan:

Wij hopen jullie hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Kosteloos verduurzamingstraject sportverenigingen t/m 31 maart 2021

Van Bas Löverink, Beleidsmedewerker Sport van onze gemeente, ontvingen wij een verzoek om een bericht van “Team Sportservice provincie Utrecht” met de leden van HSI te delen. Het betreffende bericht treft u hieronder aan.

Beste …

Graag willen we jou als beleidsadviseur Sport informeren over het huidige kosteloze verduurzamingstraject voor sportverenigingen. Zoals je wellicht weet heeft de overheid de doelstelling om 95% CO2-reductie op alle sportaccommodaties in Nederland in 2050 te realiseren, vastgelegd in het klimaatakkoord. Een serieuze ambitie waar sportverenigingen allemaal op een manier mee te maken krijgen.

Kosteloze ondersteuning t/m 31 maart 2021

Om sportverenigingen te ondersteunen in dit verduurzamingsproces, kunnen zij tot Q2 2021 nog kosteloos gebruik maken van een uitgebreid ondersteuningstraject. Van energiescan, offertetraject tot begeleiding bij het implementeren; de sportvereniging wordt volledig begeleidt in het hele proces. Vanaf Q2 blijft dit traject bestaan, maar onder welke voorwaarden en kosten is nog niet bekend. Daarom is het juist nú aantrekkelijk voor sportverenigingen om in te stappen.

Ondersteuning Team Sportservice

Team Sportservice heeft sinds 2020 al 103 sportverenigingen ondersteund in dit proces. We maken landelijk gebruik van een eenduidige aanpak, gebaseerd op de kennis en ervaring van een aantal provinciale sportorganisaties die al langer verenigingen ondersteunen bij verduurzamen van sportaccommodatie. Handbalvereniging Zaanstreek heeft al gebruik gemaakt van de ondersteuning en heeft nu 46 zonnepanelen, automatische ledverlichting binnen, extra geïsoleerde plafonds, led-verlichting buiten en automatische douchestops. Bekijk hier het filmpje

Aanmelden

Sportverenigingen kunnen zich aanmelden via deze link.

Of contact opnemen met Niels van Weert: nvanweert@teamsportservice.nl

Met vriendelijke groet,

Swer Elbertsen

Verenigingsadvisering

Team Sportservice provincie Utrecht

Witboom 1

4131 PL Vianen

* * *

Oproep deelname werkgroepen Sportakkoord

Beste verenigingen/leden van Heuvelrug Sport Initiatief,

Al weer enige tijd geleden en voor het laatst op de ALV van 23 november 2020 werd u ingelicht over het Sportakkoord Utrechtse Heuvelrug. Daarna werd het stil. Inmiddels zijn de drie werkgroepen van start gegaan om invulling te geven aan dit akkoord, d.m.v. een Uitvoeringsplan Lokaal Sportakkoord. De resultaten hiervan worden teruggekoppeld via een stuurgroep in het brede sportoverleg met de wethouder, sportambtenaren en andere stakeholders zoals jeugdzorgwerkers en buurtsportcoaches. Het eerstvolgende overleg is gepland op 29 maart 2021.

Van de werkgroepen wordt verwacht dat zij met concrete ideeën en plannen komen. Even ter herinnering: Werkgroep 1 denkt na over versterking en verduurzaming van sportverenigingen en -accommodaties. Werkgroep 2 over de verbinding van sport met het sociaal domein. En Werkgroep 3 over de verbetering van de inzet van buurtsportcoaches.

Het budget nodig om deze plannen te realiseren bestaat uit de door het ministerie van Sport via de gemeente ter beschikking gestelde fondsen. Voor 2020 € 40.000 en voor 2021 i.v.m. corona € 60.000, nu totaal beschikbaar. Zoals altijd bij de overheid moet een budget per jaar besteed worden. Het budget van 2020 kon gelukkig worden geparkeerd. HSI wil graag dat de besteding verantwoord gebeurt.

De werkgroepen waarin uw bestuursleden tot nu toe een aanzienlijke rol speelden, hebben nu uw steun nodig. Uw bestuursleden Henk Honders en Jan van Amerongen, beide in werkgroep 1 hebben o.a. via een mail van Geert Nijenmanting in Driebergen al gevraagd om steun. Ook werkgroep 3 van Dennis van Ravenswaaij kan meedenkers gebruiken. En hetzelfde geldt voor mijzelf en Veronike Kartman in werkgroep 2. Alle vergaderingen worden per zoom georganiseerd en zijn van korte duur.

Tot nu toe stelde HSI zich terughoudend op bij de totstandkoming van het Sportakkoord. Wij verleenden medewerking. Nu duidelijk is dat HSI een niet onbelangrijke rol in de realisatie van dit akkoord zal spelen, zullen wij dit met volle inzet doen. Daartoe is uw medewerking nodig. Ten eerste om alsnog het Sportakkoord te ondertekenen mocht u dit nog niet gedaan hebben namens uw vereniging. En ten tweede door u via een mailtje op te geven voor deelname in een van de werkgroepen.

Met sportieve groet,

Heuvelrug Sportinitiatief

Bob van Lierop

Voorzitter

Ondersteuning GGD voor coronavragen sport

De GGD regio Utrecht heeft een speciaal team dat contacten onderhoudt met bedrijven en sportverenigingen in de regio, over hoe zij om kunnen gaan met corona. Het doel is om deze bedrijven en sportverenigingen te ondersteunen bij de maatregelen, om verdere verspreiding van corona te voorkomen.

Mochten er bij verenigingen vragen leven over hoe om te gaan met een uitbraak of over maatregelen ter voorkoming van een uitbraak, dan kunnen zij contact opnemen met de GGD. De GGD is zeven dagen per week van 9.00-17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer: 030-8002399 (ondersteuning bedrijven).

Met vriendelijke groet,

Willem Vonhof

Beleidsmedewerker Sport, Inclusiviteit en Subsidies

T 0343 565 562

Aanwezig van maandag t/m vrijdagochtend

Informatie TVS en TASO

Van de gemeente ontvingen wij een E-mail bericht met de volgende inhoud:

Beste Sportbestuurders …

Het kabinet heeft in 2020 diverse maatregelen ingevoerd om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, ook voor de verhuurders van sportaccommodaties en de amateursportorganisaties. Nu de COVID-19 crisis voortduurt heeft de Rijksoverheid besloten de TVS- en TASO-regelingen voor financiële compensatie weer beschikbaar te stellen. Middels deze e-mail willen wij u hierover informeren.

Hoe zat het ook alweer?

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS)

Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders (gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder) van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode 1 oktober tot 31 december 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. Meer informatie is te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I): Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19.

Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO)

Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 20% van hun omzet zijn verloren, als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19. Meer informatie is te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I): Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19.

Aanvragen
De regelingen worden opengezet voor gederfde inkomsten in de periode 1 oktober t/m 31 december 2020. Aanvragen voor de TASO-regeling kunnen worden ingediend van 19 februari t/m 5 april 2021. De TVS-regeling wordt weer geopend op 9 maart t/m 3 mei 2021.

E-zine met meer informatie
NOC*NSF, de sportbonden en de Vereniging Sport en Gemeenten hebben een handige E-zine ontwikkeld met informatie over de verschillende regelingen. Deze E-zine is te vinden onder de volgende link: https://ptd.digitaal-magazine.nl/nocnsf-opzet-1/pag1.

Als u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u zich richten tot het emailadres: sporttijdenscorona@heuvelrug.nl.

Met vriendelijke groet,
Willem Vonhof

Capaciteitsonderzoek Sportaccomodaties

Onderstaande tekst is afgeleid van een mailbericht dat HSI ontving van Bas Löverink, Beleidsmedewerker Sport van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug

In de (zoom-)ALV van 23/11/2020 is het “Capaciteitsonderzoek Sportaccomodaties” aan de orde geweest. Er was een presentatie door de Gemeente en Synarchis Adviesgroep. Na de presentaties volgde een vragenronde en een discussie. Deze discussie heeft geleid tot een aantal aanpassingen/toevoegingen die in een addendum zijn verwerkt. Op dinsdag 12 januari jl heeft Synarchis het “Rapport Capaciteitsonderzoek” en het addendum in het college toegelicht aan de hand van (nagenoeg) dezelfde presentatie als gegeven is in de ALV. Op donderdag 14 januari heeft het college het daarbij behorende procesvoorstel besproken en daarmee ingestemd. De raad is daarna geïnformeerd over het capaciteitsonderzoek en het doorlopen proces. Op 20 januari heeft het persgesprek over het capaciteitsonderzoek plaatsgevonden. Onze voorzitter was hiervoor uitgenodigd.

Synarchis heeft stappen genomen om e.e.a. terug te koppelen naar de verenigingen. HSI informeert haar achterban over het onderzoek, het addendum en de notitie ‘proces betrokkenheid verenigingen capaciteitsonderzoek’.

Het rapport tesamen met het addendum is in de ogen van de gemeente een neutraal rapport dat zorgvuldig is samengesteld. Zoals eerder is aangegeven door Bas Löverink is het een momentopname/foto van vraag en aanbod van de sportaccommodaties uit 2019. Er zullen zeker nog discussies ontstaan over een aantal onderdelen. Het rapport is een uitgangspunt. Met dit rapport in de hand worden er nadere gesprekken gevoerd over optimalisatie van het gebruik van de sportaccommodaties, zodat deze zo goed mogelijk benut kunnen worden.

Op dinsdag 19 januari stond in de Telegraaf het nieuwsbericht “Kaasschaaf over trainingsvelden”. Grotendeels is het een feitelijke weergave van het rapport. De gemeente geeft aan dat zij niet in de gelegenheid zijn geweest om de wijze waarop zij het rapport gaan gebruiken met de journalist te delen.

De stukken die wij van de gemeente ontvingen, vindt u hieronder:

* * *