Oproep deelname werkgroepen Sportakkoord

Beste verenigingen/leden van Heuvelrug Sport Initiatief,

Al weer enige tijd geleden en voor het laatst op de ALV van 23 november 2020 werd u ingelicht over het Sportakkoord Utrechtse Heuvelrug. Daarna werd het stil. Inmiddels zijn de drie werkgroepen van start gegaan om invulling te geven aan dit akkoord, d.m.v. een Uitvoeringsplan Lokaal Sportakkoord. De resultaten hiervan worden teruggekoppeld via een stuurgroep in het brede sportoverleg met de wethouder, sportambtenaren en andere stakeholders zoals jeugdzorgwerkers en buurtsportcoaches. Het eerstvolgende overleg is gepland op 29 maart 2021.

Van de werkgroepen wordt verwacht dat zij met concrete ideeën en plannen komen. Even ter herinnering: Werkgroep 1 denkt na over versterking en verduurzaming van sportverenigingen en -accommodaties. Werkgroep 2 over de verbinding van sport met het sociaal domein. En Werkgroep 3 over de verbetering van de inzet van buurtsportcoaches.

Het budget nodig om deze plannen te realiseren bestaat uit de door het ministerie van Sport via de gemeente ter beschikking gestelde fondsen. Voor 2020 € 40.000 en voor 2021 i.v.m. corona € 60.000, nu totaal beschikbaar. Zoals altijd bij de overheid moet een budget per jaar besteed worden. Het budget van 2020 kon gelukkig worden geparkeerd. HSI wil graag dat de besteding verantwoord gebeurt.

De werkgroepen waarin uw bestuursleden tot nu toe een aanzienlijke rol speelden, hebben nu uw steun nodig. Uw bestuursleden Henk Honders en Jan van Amerongen, beide in werkgroep 1 hebben o.a. via een mail van Geert Nijenmanting in Driebergen al gevraagd om steun. Ook werkgroep 3 van Dennis van Ravenswaaij kan meedenkers gebruiken. En hetzelfde geldt voor mijzelf en Veronike Kartman in werkgroep 2. Alle vergaderingen worden per zoom georganiseerd en zijn van korte duur.

Tot nu toe stelde HSI zich terughoudend op bij de totstandkoming van het Sportakkoord. Wij verleenden medewerking. Nu duidelijk is dat HSI een niet onbelangrijke rol in de realisatie van dit akkoord zal spelen, zullen wij dit met volle inzet doen. Daartoe is uw medewerking nodig. Ten eerste om alsnog het Sportakkoord te ondertekenen mocht u dit nog niet gedaan hebben namens uw vereniging. En ten tweede door u via een mailtje op te geven voor deelname in een van de werkgroepen.

Met sportieve groet,

Heuvelrug Sportinitiatief

Bob van Lierop

Voorzitter

Definitieve rapportage Capaciteitsonderzoek

Onlangs ontvingen wij van Synarchis op verzoek van de gemeente de definitieve rapportage “Capaciteitsonderzoek binnensport-
en buitensportaccommodaties Gemeente Utrechtse Heuvelrug”.

In deze versie zijn onder andere de reacties van de verenigingen op het concept rapport verwerkt.

De komende periode wordt het rapport ambtelijk en bestuurlijk besproken binnen de gemeente. Hierbij zullen ook de vervolgstappen in beeld worden gebracht en besproken worden.

U kunt het rapport vinden via deze link …

Sportakkoord

De Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft als opdracht gekregen om, op basis van het Nationaal Sportakkoord, een specifiek voor de Gemeente geldend Sportakkoord te maken. HSI is bij dit proces betrokken.

Hier lees je het Nationaal Sportakkoord en het Concept Sportakkoord UHR vind je hier.

Verslag Brede Overleg Sportakkoord dd. 30/9 en 2/10.

Op 30 september en 2 oktober j.l. vond het zogenoemde Brede Overleg plaats over het gemeentelijke sportakkoord.

Op 30 september waren namens de gemeente Utrechtse Heuvelrug de wethouder en gemeentelijke sportambtenaren aanwezig, daarnaast de directeur en manager van Hoenderdaal Health Center, de directeur Bureau Sport Impuls (BSI) en zijn medewerkers, de Buurtsportcoaches, werkzaam voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de bestuursleden van HSI, Bob van Lierop, Geert Nijenmanting en Jan van Amerongen.

Op 2 oktober namen de gemeenteambtenaren, de vertegenwoordigers van BSI, Hoenderdaal HC en het Militair Revalidatie Centrum, vertegenwoordigers van de Avondvierdaagse en CKV Dalto en de bestuursleden van HSI Bob van Lierop en Henk Honders deel. Ook de nieuwe gemeentelijke sportadviseur was aanwezig.

Het verslag leest u via onderstaande link:

https://drive.google.com/open?id=1KZ9sf2VHPAh3YoZn1CvsktgSnvt86Hub

Ontmoeting Lokale Sportraden 1 juli 2019

Van NOC*NSF ontvingen wij onderstaand bericht:

Beste heer, mevrouw,

Graag informeren wij u over de bijeenkomst Lokale Sport Ontmoeting afgelopen maandag 1 juli jl. Zo’n 50 personen van 25 verschillende sportraden waren afgereisd naar Papendal waar ze nieuwe kennis, informatie en inzichten hebben opgedaan. Dit zowel van elkaar als in het kader van het Nationaal Sportakkoord.

Voor meer informatie over het Nationale en Lokale Sportakkoord verwijzen we je graag naar de volgende websites:

https://www.allesoversport.nl/Sportakkoord/

https://sportengemeenten.nl/

https://www.sportenbewegenincijfers.nl/sportakkoord

http://www.nocnsf.nl/sportakkoord

Daarnaast nog links naar een aantal relevante documenten:

Presentatie van de bijeenkomst
Deelnemerslijst
FAQ over Sportakkoord

Mocht deze informatie vragen of opmerkingen oproepen, neem dan contact op met Lars Cornelissen (lars.cornelissen@nocnsf.nl).

Met vriendelijke groet,

Coen van den Bemt

Programmamanager Sportnetwerkontwikkeling | Sportparticipatie NOC*NSF