Steun aan verenigingen tijdens de Coronacrisis

Zie onderstaande mailwisseling van 13 mei 2020

Van: Bob van Lierop

Aan: Chantal Broekhuis

Datum: 13 mei 2020

Dag Chantal,

Met verwijzing van de mail van Ronald van vandaag, 13 mei, o.a. aan de penningmeester van de Maarnse HC vraag ik aandacht voor het volgende.

In de HSI-brief aan de Wethouder sport UH van 20 april j.l. over de gevolgen van de coronacrisis voor onze sportverenigingen heeft HSI als een van de

noodmaatregelen voorgesteld: Het opschorten van de huurverplichtingen van de clubs aan de gemeente.

Inmiddels zijn diverse gemeenten in onze omgeving, zoals Utrecht en Veenendaal, daartoe overgegaan met als laatste Zeist.

De leden van HSI dringen er op aan om deze maatregel nu ook in de gemeente Utrechtse Heuvelrug  toe te passen.

Met sportieve groet,

Bob van Lierop

Vzt HSI

====================================================

Van: Chantal Broekhuis

Aan: Bob van Lierop

Datum: 13 mei 2020

Beste Bob,

Dank voor je bericht. Zoals vermeld via onze app-groep wachten wij momenteel op de uitwerking van het tweede pakket ondersteuningsmaatregelen vanuit het Rijk voor de sport. Gemeenten krijgen hierin via een specifieke uitkering in het gemeentefonds compensatie voor kwijtschelding van huurpenningen. De specifieke uitkering worden verwachte in de mei-circulaire. Verenigingen die hier niet op kunnen wachten omdat ze accuut financieel vast lopen kunnen zich melden bij de gemeente. Met hen wordt gekeken naar oplossingsmogelijkheden die momenteel binnen ons handbereik liggen. 

Met vriendelijke groet, 

Chantal Broekhuis

Nieuwe info gemeente UHR over maatregelen ivm corona

Van: Ingrid Achterberg <ingrid.achterberg@Heuvelrug.nl>
Verzonden: donderdag 30 april 2020 15:35
Aan: alle-hsi-leden@utrechtseheuvelrug
Onderwerp: TER INFO: link naar nieuwe info op website gemeente

Beste mensen,

Zojuist is nieuwe info geplaatst op de website van de gemeente:

https://www.heuvelrug.nl/maatregelen-onderwijs-en-sport

Met vriendelijke groet,

Ingrid Achterberg

Beleidsmedewerker Thema Samenleving, Regie @ Faciliteren

Bereikbaar op ma en di hele dag, wo en do ochtend

Telefoonnummer 06 28 24 23 95

Sporten tijdens Corona in UHR

Van: GUH-Sporttijdenscorona
Verzonden: dinsdag 28 april 2020 17:46
Onderwerp: TER INFO: berichtgeving over sporten tijdens corona in UH

Geachte bestuurder/contactpersoon van uw sportvereniging,

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Hierbij ontvangt u de meest actuele informatie over sporten in coronatijd in gemeente Utrechtse Heuvelrug. Wij hopen dat deze informatie in grote lijnen antwoord geeft op de vragen van verenigingen.

Protocol ‘verantwoord sporten’

NOC*NSF heeft een landelijk protocol ‘verantwoord sporten’ opgesteld. Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft besloten dit landelijke protocol te volgen. U vind het protocol hier.

Link: https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten.pdf

Veel verenigingen hebben zelf het initiatief genomen om een eigen protocol op te stellen. Wij juichen dat zeer toe en willen u ook graag die ruimte geven. De gemeente ontvangt graag uw protocol, als u dat heeft. We gaan echter niet alle afzonderlijke verenigingsprotocollen beoordelen. Wij verzoeken u zelf uw eigen protocol naast het protocol van NOC*NSF te leggen en de verantwoordelijkheid te nemen voor overeenstemming daarmee.

U kunt uw verenigingsprotocol delen via sporttijdenscorona@heuvelrug.nl, onder vermelding van ‘Protocol [naam vereniging]’ in het onderwerp. Alvast hartelijk dank daarvoor.

Handhaving

De regelgeving wordt gehandhaafd. In eerste instantie verwachten wij van u(w vereniging) dat u zelf de regels in acht neemt en er op let dat alle aanwezigen zich aan de regelgeving houden. We denken er over om ook de buurtsportcoaches en jongerenwerkers in te zetten om te kijken of alles volgens de protocollen verloopt. Daarover zijn we nog in gesprek. Als herhaaldelijke overtreding aan de orde is, dan bestaat de kans dat de boa’s boetes uitdelen en/of dat de trainingslocatie gesloten moet worden.

Opening/sluiting van trainingslocaties

Buiten de trainingstijden mag niemand de sportparken betreden, uitgezonderd de BSO. Wij verzoeken u er op toe te zien dat alle hekken na de laatste training op slot gaan.

Wanneer corona wordt vastgesteld bij één van uw sporters

Als de komende tijd corona wordt vastgesteld bij één van uw sporters, of een huisgenoot van hem/haar, dan verzoeken wij u te handelen naar het algemene protocol dat daarvoor geldt. In voorkomende gevallen neemt u voor de juiste communicatie hierover contact op met de GGDrU.

Link: https://www.ggdru.nl/over-de-ggd/wat-doet-de-ggd/rampen-en-crises/coronavirus-in-de-regio-utrecht.html

Sjors Sportief

Premier Mark Rutte roept sportverenigingen op om ook niet-leden deel te laten nemen aan de sportactiviteiten. Om dit goed te kunnen coördineren gebruikt onze gemeente het platform van Sjors Sportief. Hier kunnen sportaanbieders hun aanbod aanmelden en kunnen nieuwe deelnemers zich aanmelden voor dit aanbod. Wanneer uw vereniging haar aanbod wil openstellen voor niet-leden (0-18 jaar) ga dan naar www.heuvelruginbeweging.nl. Als u nog geen account heeft kunt u zich eenvoudig registreren als aanbieder.

Voor vragen kunt u contact opnemen met buurtsportcoach John van Hoeven: john@heuvelrugsportiefengezond.nl

Binnensporten

We willen ook een passende oplossing bieden voor sportaanbieders die normaal gesproken binnen sporten en bewegen. In veel gevallen is het ook mogelijk om het aanbod buiten plaats te laten vinden. We roepen u op om in dat geval in eerste instantie contact op te nemen met een nabij gelegen buitensportvereniging om te overleggen of u uw aanbod bij hen kunt laten plaatsvinden.

Mocht u hier niet uitkomen, neem dan contact op met één van de buurtsportcoaches. Per dorpskern is er een buurtsportcoach die u graag helpt bij het vinden van een passende locatie.

Driebergen:                      Gert van Veen – gert@heuvelrugsportiefengezond.nl

Doorn:                             Ilse Teune – ilse@heuvelrugsportiefengezond.nl

Leersum:                         Wilco Willemse –  wilco@heuvelrugsportiefengezond.nl

Maarn/Maarsbergen:          John van Hoeven – john@heuvelrugsportiefengezond.nl

Amerongen/Overberg:        Simonetta van den Berg – simonetta@heuvelrugsportiefengezond.nl

G-sporters

Verschillende verenigingen hebben één of meerdere G-teams waar vragen over binnenkomen. Dit vergt nader onderzoek. We komen daar in een later stadium op terug.

Onderhoud

Er staat groot onderhoud van de sportvelden gepland. We overleggen nog hoe hiermee om te gaan. We komen hier in een later stadium op terug.

Verdere communicatie over sport tijdens corona

Verdere informatie over sport tijdens corona in onze gemeente communiceren we via onze Facebookpagina en onze website https://www.heuvelrug.nl/coronavirus. Houdt u dat goed in de gaten.

Tot slot

Fijn om te merken dat er zoveel enthousiasme is om weer aan de gaan te gaan! We hopen dat u op deze manier voldoende tools heeft om weer lekker en veilig met de kinderen te kunnen sporten.

Mede namens Ronald Hordijk,

Met vriendelijke groet,

Ingrid Achterberg

Beleidsmedewerker Thema Samenleving, Regie @ Faciliteren

Bereikbaar op ma en di hele dag, wo en do ochtend

Telefoonnummer 06 28 24 23 95

Tegemoetkoming voor Sportverenigingen ivm Coronavirus via Noodloket

Van de wethouder ontvingen wij een schrijven van de Directeur Vereniging Sport en Gemeenten omtrent de mogelijkheid die wordt geschapen voor sportverenigingen en -stichtingen om een éémalige uitkering van €4.000 aan te vragen. Via onderstaande link kunt u het document raadplegen:

Klik hier …

In het document komt een link vooor maar die is in dat document niet klikbaar. De link is:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/noodloket

Sporten in Corona-tijd

Beste sportvrienden,

In deze tijden van coronavirus, zijn de sportclubs- en centra dicht en is thuis werken – ook voor school – de nieuwe realiteit voor de meeste mensen. In rap tempo wordt digitaal nieuwe content aangeboden om elkaar te helpen zoveel mogelijk continuïteit te bieden. Daar mag de dagelijkse portie beweging niet bij ontbreken!

Vanuit de gemeente UHR en de verenigde sportclubs helpen wij je graag om fit te blijven. Volg daarom het YouTube kanaal van de buurtsportcoaches die gezamenlijk tips geven om thuis in beweging te blijven.

Het Youtube-kanaal vind je via de link:

https://www.youtube.com/watch?v=g3esO3oPYoU

Hopelijk in gezonde voorspoed,

Namens de Gemeente Utrechtse heuvelrug en de buurtsportcoaches

Vriendelijke groet, kind regards,

Dennis van Ravenswaaij

Verslag Brede Overleg Sportakkoord dd. 30/9 en 2/10.

Op 30 september en 2 oktober j.l. vond het zogenoemde Brede Overleg plaats over het gemeentelijke sportakkoord.

Op 30 september waren namens de gemeente Utrechtse Heuvelrug de wethouder en gemeentelijke sportambtenaren aanwezig, daarnaast de directeur en manager van Hoenderdaal Health Center, de directeur Bureau Sport Impuls (BSI) en zijn medewerkers, de Buurtsportcoaches, werkzaam voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de bestuursleden van HSI, Bob van Lierop, Geert Nijenmanting en Jan van Amerongen.

Op 2 oktober namen de gemeenteambtenaren, de vertegenwoordigers van BSI, Hoenderdaal HC en het Militair Revalidatie Centrum, vertegenwoordigers van de Avondvierdaagse en CKV Dalto en de bestuursleden van HSI Bob van Lierop en Henk Honders deel. Ook de nieuwe gemeentelijke sportadviseur was aanwezig.

Het verslag leest u via onderstaande link:

https://drive.google.com/open?id=1KZ9sf2VHPAh3YoZn1CvsktgSnvt86Hub